تاريخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تعداد بازديد : 94656

 تفسیر سوره کوثر از مجموعه تفسیر نمونه (متن کامل)

*این متن کامل است. متن خلاصه شده را می توانید در اینجا مشاهده کنید.*

این سوره در مکه نازل شده و داراى ۳ آیه است.
قرآن-470x614

محتوا و فضیلت سوره کوثر

مـشـهـور ایـن اسـت کـه ایـن سـوره در (مـکـه ) نـازل شـده اسـت ولى بـعـضـى احـتـمـال مـدنـى بـودن آن را داده انـد، ایـن احـتـمـال نـیـز داده شده است که این سوره دو بار نـازل شـده یـکـبـار در مـکـه و بـار دیـگـرى در مـدیـنـه ، ولى روایـاتـى کـه در شـاءن نزول این سوره وارد شده ، قول مشهور را که این سوره مکى است تاءیید مى کند.
در شـاءن نـزول ایـن سـوره مـى خـوانـیـم : (عـاص بـن وائل ) کـه از سـران مـشـرکـان بود، پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد، و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سـران قـریـش در مـسـجـد نـشـسـتـه بـودند و این منظره را از دور مشاهده کردند، هنگامى که (عـاص بـن وائل ) وارد مـسجد شد به او گفتند: با که صحبت مى کردى ؟ گفت : با این مرد (ابتر! )
ایـن تـعـبیر را به خاطر این انتخاب کرد که (عبدالله ) پسر پیغمبر اکرم (صلى الله عـلیـه و آله و سلم ) از دنیا رفته بود، و عرب کسى را که پسر نداشت (ابتر) (یعنى بلاعقب ) مى نامید، و لذا قریش این نام را بعد از فوت پسر پیغمبر براى حضرت انتخاب کـرده بـود (سـوره فـوق نـازل شـد و پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) را به نعمتهاى بسیار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواند.
تـوضـیح اینکه : پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) دو فرزند پسر از بانوى اسـلام خـدیجه داشت : یکى قاسم و دیگرى طاهر که او را (عبدالله ) نیز مى نامیدند، و ایـن هـر دو در مـکـه از دنـیـا رفـتـنـد، و پـیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فاقد فـرزنـد پـسـر شـد، ایـن مـوضوع زبان بدخواهان قریش را گشود، و کلمه (ابتر) را براى حضرتش انتخاب کردند.
آنـهـا طـبـق سـنـت خـود بـراى فـرزنـد پـسـر اهـمـیـت فـوق العـاده اى قـائل بـودند، او را تداوم بخش برنامه هاى پدر مى شمردند، بعد از این ماجرا آنها فکر مى کردند با رحلت پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) برنامه هاى او به خاطر نداشتن فرزند ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند.
قرآن مجید نازل شد و بطرز اعجازآمیزى در این سوره به آنها پاسخ گفت ، و خبر داد که دشـمـنـان او ابتر خواهند بود، و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد، بشارتى کـه در ایـن سوره داده شده از یکسو ضربه اى بود بر امیدهاى دشمنان اسلام ، و از سوى دیـگـر تـسـلى خـاطـرى بـود بـه رسـول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) که بعد از شنیدن این لقب زشت و توطئه دشمنان قلب پاکش غمگین و مکدر شده بود.
در فـضـیـلت تلاوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) آمـده اسـت : مـن قـراءهـا سـقـاه الله مـن انـهـار الجـنـه ، و اعـطـى مـن الاجـر بـعـدد کـل قـربـان قـربـه العـبـاد فـى یـوم عـیـد، و یـقـربـون مـن اهل الکتاب و المشرکین :
هـر کـس آن را تـلاوت کند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سیراب خواهد کرد، و به عدد هر قـربانى که بندگان خدا در روز عید (قربان ) قربانى مى کنند، و همچنین قربانیهائى که اهل کتاب و مشرکان دارند، به عدد هر یک از آنان اجرى به او مى دهد.
نام این سوره (کوثر) از اولین آیه آن گرفته شده است .
آیه و ترجمه
بسم الله الرحمن الرحیم
إ نا اءعطینک الکوثر (۱)
فصل لربک و انحر (۲)
إ ن شانئک هو الا بتر (۳)
ترجمه :
بنام خداوند بخشنده مهربان
۱- ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان ) عطا کردیم .
۲- اکنون که چنین است براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن .
۳- مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است .
تفسیر
ما به تو خیر فراوان دادیم
روى سـخـن در تمام این سوره به پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) است (مانند سـوره و الضـحـى و سـوره ا لم نشرح ) و یکى از اهداف مهم هر سه سوره تسلى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناک و زخم زبانهاى مکرر دشمنان است .
نخست مى فرماید: ما به تو کوثر عطا کردیم (انا اعطیناک الکوثر).
(کوثر) وصف است که از کثرت گرفته شده ، و به معنى خیر و برکت فراوان است ، و به افراد سخاوتمند نیز کوثر گفته مى شود.
در ایـنـکـه مـنـظـور از کـوثـر در ایـنـجـا چـیـسـت ؟ در روایـتـى آمده است که وقتى این سوره نـازل شد پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) بر فراز منبر رفت و این سوره را تـلاوت فـرمـود، اصـحاب عرض کردند: این چیست که خداوند به تو عطا فرموده ؟ گفت : نهرى است در بهشت ، سفیدتر از شیر، و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبه هائى از در و یاقوت است ….
در حـدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم که فرمود: کوثر نهرى است در بـهـشت که خداوند آن را به پیغمبرش در عوض فرزندش (عبد الله که در حیات او از دنیا رفت ) به او عطا فرمود.
بـعـضـى نـیـز گـفته اند: منظور همان حوض کوثر است که تعلق به پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) دارد و مؤمنان به هنگام ورود در بهشت از آن سیراب مى شوند.
بـعـضـى آن را بـه نـبـوت تفسیر کرده ، و بعضى دیگر به قرآن ، و بعضى به کثرت اصـحـاب و یـاران ، و بـعـضـى بـه کـثـرت فـرزنـدان و ذریـه کـه هـمـه آنـهـا از نـسـل دخـتـرش فـاطمه زهرا (علیهاالسلام ) به وجود آمدند، و آنقدر فزونى یافتند که از شماره بیرونند، و تا دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر اکرمند، بعضى نیز آن را به شفاعت تـفـسـیـر کـرده و حـدیـثـى از امـام صـادق در ایـن زمـیـنـه نقل نموده اند.
تـا آنـجـا کـه (فـخـر رازى ) پانزده قول در تفسیر (کوثر) ذکر کرده است ، ولى ظاهر این است که غالب اینها بیان مصداقهاى روشنى از این مفهوم وسیع و گـسترده است ، زیرا چنانکه گفتیم (کوثر) به معنى (خیر کثیر و نعمت فراوان ) اسـت ، و مـى دانـیـم خـداوند بزرگ نعمتهاى فراوان بسیارى به پیغمبر اکرم (صلى الله عـلیـه و آله و سـلم ) ارزانى داشت که هر یک از آنچه در بالا گفته شد یکى از مصداقهاى روشن آن است ، و مصداقهاى بسیار دیگرى نیز دارد که ممکن است به عنوان تفسیر مصداقى براى آیه ذکر شود.
بـه هـر حـال تـمـام مواهب الهى بر شخص پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) در تـمام زمینه ها حتى پیروزیهایش در غزوات بر دشمنان ، و حتى علماى امتش که در هر عصر و زمـان مـشعل فروزان قرآن و اسلام را پاسدارى مى کنند، و به هر گوشهاى از جهان مى برند، همه در این خیر کثیر وارد هستند.
فـرامـوش نـبـایـد کرد این سخن را خداوند زمانى به پیامبرش مى گوید که که آثار این خـیـر کثیر هنوز ظاهر نشده بود، این خبرى بود از آینده نزدیک و آینده هاى دور، خبرى بود اعجازآمیز و بیانگر حقانیت دعوت رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم.
ایـن نـعـمـت عظیم و خیر فراوان شکرانه عظیم لازم دارد، هر چند شکر مخلوق هرگز حق نعمت خـالق را ادا نمى کند، بلکه توفیق شکرگزارى خود نعمت دیگرى است از ناحیه او لذا مى فـرمـایـد: اکـنـون کـه چـنـیـن اسـت ، فـقط براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن (فصل لربک و انحر).
آرى بـخـشنده نعمت او است ، بنابراین نماز و عبادت و قربانى که آن هم نوعى عبادت است بـراى غـیـر او مـعنى ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم رب که حکایت از تداوم نعمتها و تدبیر و ربوبیت پروردگار مى کند.
کوتاه سخن اینکه (عبادت ) خواه به صورت نماز باشد، یا قربانى کردن مخصوص رب و ولى نعمت است ، و او منحصرا ذات پاک خدا است .
این در برابر اعمال مشرکان است که براى بتها سجده و قربانى مى کردند، در حالى که نـعـمـتـهـاى خـود را از خـدا مـى دانـسـتـنـد! و بـه هـر حـال تـعـبـیـر (لربـک ) دلیل روشنى است بر مساءله لزوم قصد قربت در عبادات .
بسیارى از مفسران معتقدند که منظور نماز روز عید قربان ، و قربانى کردن در همان روز اسـت ، ولى ظـاهـرا مـفـهـوم آیه مفهوم عام و گسترده اى است هر چند نماز و قربانى روز عید یکى از مصداقهاى روشن آن است .
تعبیر به (وانحر) از ماده (نحر) که مخصوص کشتن شتر است ، شاید به خاطر این است که در میان قربانیها شتر از اهمیت بیشترى برخوردار بود، و مسلمانان نخستین علاقه بسیار به آن داشتند، و قربانى کردن شتر بدون ایثار و گذشت ممکن نبود.
در اینجا دو تفسیر دیگر براى آیه فوق ذکر شده است :
۱- مـنـظـور از جمله (وانحر) رو به قبله ایستادن به هنگام نماز است ، چرا که ماده نحر بـه مـعـنـى گـلوگـاه مـى بـاشـد، سـپـس عـرب آن را مـعـنـى مـقـابـله بـا هـر چـیـز اسـتـعـمـال کـرده اسـت ، و لذا مـى گـویـنـد (مـنـازلنـا تـتـنـاحـر) یـعنى : منزلهاى ما در مقابل یکدیگر است .
۲- مـنـظـور بـلنـد کـردن دسـتـهـا بـه هـنـگـام تـکـبـیـر و آوردن آن در مـقـابـل گـلوگـاه و صـورت اسـت ، در حـدیـثـى مـى خـوانـیـم : هـنـگـامـى کـه ایـن سـوره نـازل شـد پـیـغـمـبـر اکـرم (صـلى الله عـلیـه و آله و سـلم ) از جبرئیل سؤ ال فرمود: این (نحیره ) اى که پروردگارم مرا به آن ماءمور ساخته چیست ؟
(جـبـرئیل ) عرض کرد: این نحیره نیست ، بلکه خداوند به تو دستور مى دهد هنگامى که وارد نماز مى شوى موقع تکبیر، دستها را بلند کن ، و همچنین هنگامى که رکوع مى کنى یـا سـر از رکـوع برمى دارى ، و یا سجده مى کنى ، چرا که نماز ما و نماز فرشتگان در هفت آسمان همین گونه است ، و براى هر چیزى زینتى است ، و زینت نماز بلند کردن دستها در هر تکبیر است.
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم که در تفسیر این آیه با دست مبارکش اشـاره کـرده و فـرمـود: مـنـظور این است که دستها را اینگونه در آغاز نماز بلند کنى به طورى که کف آنها رو به قبله باشد.
ولى تـفـسـیـر اول از هـمـه مـنـاسـب تـر اسـت ، چـرا کـه مـنـظـور نـفـى اعـمـال بـت پـرسـتـان اسـت که عبادت و قربانى را براى غیر خدا مى کردند، ولى با این حـال جـمـع مـیـان هـمه معانى و روایاتى که در این باب رسیده است هیچ مانعى ندارد و به خـصـوص اینکه درباره بلند کردن دست به هنگام تکبیرات روایات متعددى در کتب شیعه و اهـل سـنـت نـقـل شـده اسـت ، بـه ایـن تـرتـیـب آیـه مـفـهـوم جـامـعـى دارد کـه ایـنـهـا را نـیـز شامل مى شود.
و در آخـریـن آیـه ایـن سوره با توجه به نسبتى که سران شرک به آن حضرت مى دادند مى فرماید: (تو ابتر و بلاعقب نیستى ، دشمن تو ابتر است !) (ان شانئک هو الابتر).
(شـانـى ء) از مـاده (شنئان ) (بر وزن ضربان ) به معنى عداوت و کینه – ورزى و بدخلقى کردن است ، و (شانى ء) کسى است که داراى این وصف باشد.
قـابـل توجه اینکه : (ابتر) در اصل به معنى (حیوان دم بریده ) است و انتخاب این تعبیر از سوى دشمنان اسلام به منظور هتک و توهین بود، و تعبیر (شانى ء) بیانگر ایـن واقـعـیـت است که آنها در دشمنى خود حتى کمترین ادب را نیز رعایت نمى کردند، یعنى عداوتشان آمیخته با قساوت و رذالت بود، در حقیقت قرآن مى گوید: این لقب خود شما است نه پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ).
از سـوى دیـگر همانگونه که در شاءن نزول سوره گفته شد: قریش انتظار مرگ پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) و برچیده شدن بساط اسلام را داشتند، چرا که مى گفت ند او بلا عقب است ، قرآن مى گوید تو بلا عقب نیستى ، دشمنان تو بلا عقب اند!
نکته ها 
۱- فاطمه (علیهاالسلام ) و کوثر
گفتیم کوثر یک معنى جامع و وسیع دارد، و آن خیر کثیر و فراوان است ، و مصادیق آن زیاد اسـت ، ولى بـسـیارى از بزرگان علماى شیعه یکى از روشن ترین مصداقهاى آن را وجود مـبـارک (فـاطـمـه زهـرا) (سـلام الله عـلیـهـا) دانـسـتـه انـد، چـرا کـه شـاءن نـزول آیـه مى گوید: آنها پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) را متهم مى کردند که بلا عقب است ، قرآن ضمن نفى سخن آنها مى گوید: ما به تو کوثر دادیم .
از این تعبیر استنباط مى شود که این (خیر کثیر) همان فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) است ، زیرا نسل و ذریه پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به وسیله همین دختر گرامى در جـهـان انـتـشـار یافت نسلى که نه تنها فرزندان جسمانى پیغمبر بودند، بلکه آئین او و تمام ارزشهاى
اسـلام را حـفـظ کـردنـد، و بـه آیـنـدگـان ابـلاغ نـمـودنـد، نـه تـنـهـا امـامـان مـعـصـوم اهـل بـیـت (عـلیـهـمـالسـلام ) کـه آنها حساب مخصوص به خود دارند، بلکه هزاران هزار از فـرزنـدان فـاطـمـه (عـلیـهـاالسـلام ) در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنها علماى بزرگ و نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران والا مقام و فرماندهان عظیم بودند که با ایثار و فداکارى در حفظ آئین اسلام کوشیدند.
در ایـنـجـا بـه بـحث جالبى از (فخر رازى ) برخورد مى کنیم که در ضمن تفسیرهاى مختلف کوثر مى گوید:
قـول سـوم ایـن اسـت کـه ایـن سـوره بـه عـنـوان رد بـر کـسـانـى نـازل شـده که عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) خرده مى گـرفـتـنـد، بـنـابـرایـن مـعـنـى سـوره ایـن اسـت کـه خـداونـد بـه او نـسـلى مى دهد که در طـول زمـان بـاقـى مـى مـانـد، بـبـیـن چـه انـدازه از اهـل بـیـت را شـهـیـد کـردنـد، در عـیـن حـال جـهـان مـملو از آنها است ، این در حالى است که از بنى امیه (که دشمنان اسلام بودند) شـخـص قابل ذکرى در دنیا باقى نماند، سپس بنگر و ببین چقدر از علماى بزرگ در میان آنها است ، مانند باقر و صادق و رضا و نفس زکیه و.
۲- اعجاز این سوره
ایـن سـوره در حـقـیـقـت سـه پـیـشگوئى بزرگ در بردارد: از یکسو اعطاء خیر کثیر را به پـیـغـمـبـر نـویـد مـى دهـد (گـر چـه (اعـطـیـنـا) بـه صـورت فـعـل مـاضـى اسـت ، ولى مـمـکـن اسـت از قـبـیـل مـضـارع مـسـلم بـاشـد کـه در شکل ماضى بیان
شده ) و این خیر کثیر تمام پیروزیها و موفقیتهائى را که بعدا نصیب پیغمبر اکرم (صلى الله عـلیـه و آله و سـلم ) شـد، بـه هـنـگـام نـزول ایـن سـوره در مـکـه قابل پیشبینى نبود، شامل مى شود.
از سوى دیگر خبر مى دهد که پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) بلا عقب نخواهد بود، بلکه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت .
از سـوى سـوم خـبـر مـى دهد که دشمنان او ابتر و بلا عقب خواهند بود، این پیشگوئى نیز تحقق یافت ، و چنان دشمنانش تار و مار شدند که امروز اثرى از آنها باقى نمانده است ، در حـالى کـه طوائفى همچون بنى امیه و بنى عباس که به مقابله با پیغمبر (صلى الله عـلیـه و آله و سـلم ) و فـرزنـدان او بـرخـاسـتـنـد روزى آنـقـدر جـمـعـیـت داشـتـنـد کـه فـامـیـل و فـرزنـدان آنـهـا قابل شماره نبود، ولى امروز اگر هم چیزى از آنها باقى مانده باشد هرگز شناخته نیست .
۳- ضمیر جمع در باره خدا براى چیست ؟
قابل توجه اینکه در اینجا و در آیات فراوان دیگرى از قرآن مجید خداوند با صیغه متکلم مع الغیر از خود یاد مى کند مى فرماید: ما کوثر را به تو عطا کردیم !
ایـن تـعـبـیـر و مانند آن براى بیان عظمت و قدرت است ، زیرا بزرگان هنگامى که از خود سخن مى گویند نه فقط از خود که از ماءمورانشان نیز خبر مى دهند، و این کنایه از قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانى در مقابل اوامر است .
در آیـه مـورد بـحـث کـلمـه (ان ) نـیـز تـاءکـید دیگرى است بر این معنى ، و تعبیر به (اعطیناک ) و نه (آتیناک ) دلیل بر این است که خداوند (کوثر) را به حضرتش بخشیده و اعطا فرموده است ، و این بشارتى است بزرگ به پیغمبر اکرم
تـا در بـرابـر یـاوه گـوئیـهاى دشمنان قلب مبارکش آزرده نشود، و در عزم آهنینش فتور و سستى راه نیابد، و بداند تکیه گاه او خدائى است که منبع همه خیرات است و خیر کثیر در اختیار او نهاده .
خـداونـدا! مـا را از بـرکـات این (خیر کثیر) که به پیامبرت مرحمت فرمودى بى نصیب مگردان .
پـروردگـارا! تـو مـى دانـى مـا آن حـضـرت و ذریـه طـاهـریـنـش را از صـمـیـم دل دوست داریم ، ما را در زمره آنان محشور کن .
بارالها! عظمت او و آئینش بسیار است روز به روز بر این عظمت و عزت و شوکت بیفزاى .
آمین یا رب العالمین

*این متن کامل است. متن خلاصه شده را می توانید در اینجا مشاهده کنید.*
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.


 1. مهدی گفت:

  عالی دستتون درد نکنه

 2. مهران گفت:

  با سلام خدمت بزرگواران آیا میدانستید سوره ی مبارکه ی کوثر ۱۸ نقطه دارد اگه دلت شکست منم دعا کن

 3. یاسین گفت:

  سلام.خیلی خوب بود.دمتون گرم.

 4. ناشناس گفت:

  (&) سلام.خیلی خوب بود

 5. زهرا گفت:

  عالی بود ممنون از زحماتتون. 😀 (*) 😉

 6. نیره گفت:

  عاللللللللللللللللللللللللللللللی بورظ

 7. الینا گفت:

  از سایت راضی بودم …..عالی بود

 8. الینا گفت:

  از سایت راضی بودم …..ی بود………… عال

 9. zahra گفت:

  very good 😉
  Thank you veeeeeeeery much (L) 🙂 🙂 🙂

 10. محسن گفت:

  کسانی که گفتندمضخرفه. همان. بازماندگان. فرزند امیه. هستند

 11. ناشناس گفت:

  :-$ 🙁 ;-(

 12. saba z گفت:

  من جواب می خوام ;-( 🙁 (U) (N)

 13. saba z گفت:

  میشه لطفا درمورد درس ها هم پست بگذارید ;-(

 14. آیدا گفت:

  مرسی عالییییییییییی بود خیلی به دردم خورد (Y) (L) :-$

 15. *hasti* گفت:

  لایک (L) (Y) 😀 😉

 16. وروجک گفت:

  کسایی که میگن مضخرف بود :شما که فقط می خواید یه کم به اطلاعاتتون افزوده بشه که این مطالب اطلاعات رو افزایش می ده پس مشکلتون چیه؟؟؟هااااان؟ :-O :-O :-S :-S 🙁 🙁

 17. ناشناس گفت:

  خیلی درهم و برهم بود نتونستم ۲۰ بگیرم 🙁 🙁 (N) (U)

 18. ali گفت:

  خیلی درهم ورهم بود (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 🙁 🙁 🙁 (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

 19. نرگس گفت:

  thank you very muuuuuuuuch……….

 20. نازنین گفت:

  خیلی خوب بود ولی کاشکی خلاصه میشد بازم ممنونم

 21. عغغ8 گفت:

  :-S (Y) هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدک نبود

 22. آرمیتا گفت:

  کامل بود 😉 ولی کوتاه تر بود عالی تر بود باز ممنون 😀

 23. عالی بود نمره هام خیلی پشرفت کرد

 24. فردوس گفت:

  طولانییییییییییییییییییییییییییییییه (N)

 25. النا گفت:

  مرسی خیلی به دردم خورد فقط کاش یکم خلاصه تر مینوشتین (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)

 26. اسما گفت:

  خییییییییییییللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود.

 27. ناشناس گفت:

  (Y) (Y) (U) (L)

 28. عرفان گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود متشکدم 🙂 🙂 🙂 (L) (L) (L) (L) (L) (L) 😀 (Y) 😉

 29. مریم گفت:

  عالی بود واقعا لازمش داشتم مررسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی (L) (Y) (F) (H) 😀 😉 🙂 🙂 🙂 🙂 😉 😉 😉 😀 😀 😀 (H) (H) (H) (F) (F) (F) (F) (Y) (Y) (Y)

 30. مریم گفت:

  عالی بود (L) (Y) 🙂 😉 😀 (H)

 31. نگین گفت:

  دوست داشتم به زبان ساده خودمون مینوشتی اما خوب باز هم ممنون به دردم خورد. 🙂 (L) 😉 (L) (F) (L) (L) (Y) (L) (L) (L) (H) (L)

 32. پری گفت:

  بسیار عالی 🙂
  خیلی خیلی ازتون ممنونم. (F) (L)

 33. زهرا گفت:

  واقعا خیلی لازم داشتم خیییییییییلی ممنون (L) (L) (L) (L) (L) 😉 😉 😉 😉 (F) (F) (F)

 34. ابولفضل گفت:

  (U) عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود 🙂 (F)

 35. ناشناس گفت:

  (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

 36. sahar گفت:

  عاااااااااااااااااااااالی
  خیلی خوب بود فقط یه کوچولو طولانی بود…. ;-( (H) 🙂 مررررررررررررررررسی (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (F) (F)

 37. زهرا گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی (F) (F) (F) (F) (L) (L) (L) (L)

 38. فاطمه گفت:

  عالی بود خیلی ممنوننننننننننن (F) (Y)

 39. یه پر کار گفت:

  Llllllllllliiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkeeeeeee دارید بابا

 40. سحر گفت:

  بهترین متن بود که گرفتم (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (F) (F) (F) (F) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

 41. گو گفت:

  (F) 🙂 😀 (L) (Y) (L) عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 42. z گفت:

  عالی بود ……………………………………………

 43. مام گفت:

  سلام خیلی عالی بود تازه کم هم بود ولی دست گلتون درد نکنه خدا خیرتون بده. وبا صاحب کوثر محشورتان کند

 44. رها س گفت:

  خییییییلی خوب بود 🙂

 45. masoumeh گفت:

  سلام ببخشید من میخوام برای وبلاگم دامنه بخرم تبدیلش کنم ir جایی گفته سالی ۵هزار تومان میخواستم بدونم مشکلی به وجود نمیاره در طول سال خراب بشه یا دوباره درخواست کنند هزینه بپردازید؟ممنون میشم جواب بدید.

  ببخشید کامل جواب ندادید مطلبی از سایت شما کپی کردنم اخرش سایت شما رو به عنوان منبع ذکر کنم یا نه راضی هستید همینجور (F) کپی کنم؟

 46. masoumeh گفت:

  سلام دوست عزیز من تفسیر سوره کوثر خلاصه وکاملش و در وبلاگم قرار دادم بدون ذکر منبع میخواستم بدونم راضی هستید یا منبع رو ذکر کنم لطفا بهم خبر دهید خبرتون یا بذارید قسمت نظرات وبلاگم یا بهم ایمیل بدهید ممنون
  http://www.yazahramarzieh.blogfa.com

 47. ناشناس گفت:

  طولانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی (*) (*) (*) :-O :-O :-O :-O

 48. ّFarhad گفت:

  mersi khoob bod vali baiad nam nasher va safhehat moshakhasat va…..bashe (Y) 🙂

 49. هدی گفت:

  🙁 :-O :-O :-O :-O :-O 🙁 دوستون دااااارم

 50. هدی گفت:

  عالیییییییی بود
  (L) (U) (L) (U) (L) (U) (L) (U) 😀

 51. ارش گفت:

  طولانی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببود :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-[ :-[

 52. ناشناس گفت:

  کاش کمی کوتاه ترو خلاصه ترمی نوشتید 🙁 ولی به هرحال ممنون 😀 😀

 53. تبسم گفت:

  خیلی عااااالی!!!!! (*) (*) (*)
  thanks!!!

 54. رها گفت:

  عالییییییییی بود ولی یکم جمع و جورش کنیدخیلی طولانیه :-$ 😀 :-$ 😀 :-$

 55. عالللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  (W) (Y)

 56. desmond گفت:

  خیلی عالی بود بسیار متشکرم…..موفق باشید…..

 57. omid گفت:

  مرسی از این همه سعی ولی اگه یکم کوتاه تر باشه بد نیست (Y) 🙂 😀 (F)

 58. یه نفر گفت:

  خیلی طولانیه خییییلی ;-( ;-(

 59. ... گفت:

  از مطلب ممنون (Y)

 60. پسرسرخ گفت:

  مشکل مرا حل کرد از مطلب خوبتون ممنون (Y) (L)

 61. احمدرضا گفت:

  واقعا ممنون از شماو سایتتان ولی خییییییییییییییییییییییییلی طولانیه ولی باز هم ممنون. 😀

 62. یوسف از شوط گفت:

  ممنون خوب بودفقط کمی طولانی بود

 63. یکی گفت:

  :-S هنوز که تحقیقو به خانم ندادم امّا حداقل از ۱۰تا سایت دیگه ام برداشتم مفید بود بهتر از اینا هم می شه

 64. ملودي گفت:

  خوب بود یکم باید خلاصه کنى!!!

 65. ملودي گفت:

  یک باید خلاصه کنى!!!

 66. سارا گفت:

  خیلی خوب بود (C) (L)

 67. سارا گفت:

  خخخخخیییلللییی خوب بود

 68. ناشناس گفت:

  ممنون خیلی به من کمک کرد تا تحقیقم را بنویسم (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

 69. تارا گفت:

  (F) خوش حالم که چنین چیزای قشنگی نوشتین عالیه

 70. تارا گفت:

  خیلی خوبه ممنون

 71. mobina ahmadi گفت:

  tanksssssssssssss very good (Y) (Y)

 72. ننتمک گفت:

  (Y) (Y) (Y) (Y)

 73. ارتمیس گفت:

  عالی بود

 74. رویا گفت:

  (Y) (F) (F) (F) (F) (F) (F) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 75. ناشناس گفت:

  عالی (H)

 76. نگار گفت:

  مرسی ولی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی طولانیه

 77. امین گفت:

  عالی اماطولانی

 78. نیلوفر گفت:

  میسی ولی خب خیلییییییییییییی زیاده من نتونستم استفاده کنم لطفا خلاصه کنید “باتشکر”….. :-S

 79. abtin گفت:

  خواهشن اگه دوس داشتین فقط تفسیر قرانی بذارید ممنون

 80. مهدیه گفت:

  با وجود این مطلب من تونستمتحقیقم رو کامل کنم

 81. نازگل گفت:

  خیلی ممنون (F) من برای درس هدیه اسمانی این مطلب را کپی کردم 😉
  البته با اجازه شما

 82. فاطمه برومند گفت:

  با تشکر از تمام کسانی که این وبلاگهای معنوی را درست میکنند تادیگران درباره قرآن کریم بیشتر بدانند. ممنوووووون دوست عزیز

 83. حکیمه گفت:

  سلام تشکر از این تفسیر.لطفا نام تفسیر کننده را بنویس

 84. ناشناس گفت:

  (F) خیلى عاااالى بود ممنون….. (F)

 85. ابراهیم دولتخواهebrahim.doulatkhah@yahoo.com گفت:

  خییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود.از همه شما ممنونم که اینجور مطالبی میزارید.بازهم برام بزارید.مرسی (F) (F) (F)

 86. مجید گفت:

  سلام.تقدیر و تشکر میکنم از زحماتتون.بسیار عالی بود

 87. بووووووووووووووووووووووق گفت:

  برو بابا مطلبات خیلی بلنده

 88. 0812 همدان گفت:

  لبیک یا حسین لبیک یا خمینی لبیک یا خامنه ای

 89. ممنون
  با اجازتون کپی شد..

 90. هاجر گفت:

  عالی بود. خیلی ممنون (F)

 91. مراد گفت:

  منم موافقم .لطفا چیزهای اضافی لحاظ نفرمایید .فقط تفسیر را بیان فرمایید.با تشکر (Y)

 92. سلام گفت:

  (W) ممنون خداخیرتون بده

 93. سینا 99!!!!!!!!!!!!!! گفت:

  me to (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (K)

 94. هستی گفت:

  من کلاس پنجم هستم واین مطالب خیلی به درد من خورد اما طولانی بود
  thanks 🙂

 95. غزل گفت:

  خیلی طولانی بود :-S

 96. محمد مهدی گفت:

  خیلی مطالب خوب و قوی جمع اوری کرده بودید از این بابت ممنون . ولی مطالب خیلی وسیع اند باید یکم خلاصش کنید. متشکرم

 97. ثریا گفت:

  خیلی کامل بود

 98. رکسانا گفت:

  خیلی خوب بود. 😛 😛 🙂

 99. واقعیت گفت:

  :-O خیلی زیاده من برای تحقیق کوتاه میخاستم بنظرم اگر خلاصه بشه بهتره :-O

 100. علی جعفری گفت:

  in the name of allah yeah that`s great. `im so happy for your article

 101. حسین گفت:

  داداش یکمی جمع و جورش کن خیلی زیاده (H) (H) (H) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

  • مهدی گفت:

   کثرت مطالب به دلیل محتوا و فضیلت والای سوره کوثر است .
   شما می توانید فقط از قسمت ترجمه و تفسیر استفاده کنید و از بخشهای محتوا و فضیلت و نکته ها صرفنظر کنید .
   پاینده باشید .

 102. راحله مرتضوی گفت:

  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉

 103. صداقت الله صادق گفت:

  ّبسیار عالی، الله بزرگ شمارا و کسانیکه در ترجمه این سوره کوثر سعی کردند پاداش نیک برایشان نصیب کند. باز میگویم که بسیار عالی بود. الله اکبر.

 104. reza گفت:

  (F) بسیار عالی بود

 105. حسین گفت:

  عای بود.ازمعلم دینیم (Y) 😀 (&) +گرفتم

 106. سارا گفت:

  خیلییییییییییییییییییییییییییییییی توووووووووووووووووووووووووپ بود؟من از این جور وب ها خیلی استقبال میکنم؟کارتون حرف نداره (Y) 😀

 107. بهرام گفت:

  goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (K) (K) (G) (G) (&) (&) 🙂 🙂 😉 😉 😉 😉 😉 😉

  • غوغا گفت:

   خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود لذت بردم (Y) 🙂 😀 😀 (K) 😀 (Y)

 108. فرزاد گفت:

  (Y) 😀 عالییییییییییییییی 😛 😉

 109. :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S

 110. س گفت:

  (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)

 111. lonely girl گفت:

  In the name of Allah the merciful and the compassionate i am so happy that i see your veb (L) (F) (Y) i am so sorry i cant speak persian and i hope that u can underestand 🙂 😉 😀

 112. ولی الله گفت:

  لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین(علیه السلام) است

  امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

  مهمترین گام برای تهذیب نفس ، ترک گناه است . بعد از ترک گناه، نماز از مهمترین واجبات در این مسیر است بویژه نمازی که اول وقت و با حضور قلب خوانده شود.

  *******************************************

  آیت الله العظمی بهجت (رحمه الله علیه):

  ما براى اوقات خواب خود افسوس مى ‏خوریم که چرا براى نماز شب بیدار نمى ‏شویم، در صورتى که اوقات بیدارى را به غفلت مى ‏گذرانیم! زیرا اگر در بیدارى ، به توجّه و بندگى مشغول بودیم، توفیق بیدارى شب را نیز براى تهجّد و خواندن نافله‏ ى شب و تلاوت قرآن پیدا مى‏ کردیم.
  اللهم صلی علی محمد و آل محمد

  با سلام و ارادت

  ولایتمداران بم http://www.velayatmadaran-bam.blogfa.com